Chapter meeting notulen - november 2021

Geen nieuwe leden.

We hebben met veel interesse de online lectures van Platform DSE bijgewoond en daar veel van geleerd. Het was met name geweldig om het grote leeftijdsverschil te zien tussen de deelnemers. En natuurlijk hebben we de Zeitgeistgedachtegang daar ook benoemd.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/20211102-chapter-meeting
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.