Online samenwerking binnen de Zeitgeistbeweging

De beweging zit niet stil, ook hebben we voor 2022 een interessant multimediaproject gepland. Ook verwachten we dat jaar een nieuwe Zeitgeist film. We willen het momentum daarom fris oppakken door een wijziging in online samenwerking.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistbeweging.nl/blog/online-samenwerking-binnen-de-zeitgeistbeweging
1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.